Jordskred

Jordskred kan ske överallt i världen

Jordskred kan uppstå beroende på väder, vind och miljö.

När ett stort parti jord rör på sig så kallas detta för jordskred och beroende vad som finns ovanpå, bakom och framför detta skred så kan det här få förödande konsekvenser. Även om själva skredet bara tar någon minut eller mindre så innebär det här frigörelse av enorma krafter. När den sammanhängande jordmassan glider så kommer träd, hus och annat som finnas på den att flyttas med och det kan vara dramatiskt att se stadiga byggnader falla ihop och stora träd falla samman som trästickor.

Jordskred kan ske i lerjordar som har mycket små partiklar såväl som i morän som är finkorniga. Beroende på hur marken ser ut så kommer skredet att vara mer eller mindre snabbt. Snabbast går det i kvicklera som är en jordtyp där man ofta ser flera olika skred efter varandra.

Varför uppstår jordskred?

Jordskred kan uppkomma av lite olika orsaker men rent praktiskt så är det så att markens hållfasthet har försämrat så att man inte längre har en jämnvikt och då kan jorden börja röra på sig. Det finns också bergskred och det är ett ras på en bergssida som uppstått då ett sammanhängande stycke berg har lossnat och börjat glida. Det finns flera olika saker som kan få ett parti jord att lossna och börja glida. En orsak är människans påverkan på naturen som till exempel byggnation som kan vara alltför tung för att markens jämvikt ska bestå. Naturliga orsaker är till exempel erosion och så den landhöjning som fortfarande sker i Sverige. När grundvattennivån förändras så kan det också leda till en ny fördelning av vikt i marken som i sin tur gör att partier av jord lossnar och börjar röra på sig. Ett vattendrag som tidigare har fungerat som en slags motvikt och som torkar ut kan också vara en anledning till att man till sist får ett jordskred. Många gånger så är det också så att en kombination av olika orsaker leder till ett skred.

Var inträffar jordskred?

Det vanligaste är att jordskred inträffar i slänter eller där det sluttar och då ofta ner mot en sjö, ett vattendrag eller mot hav. Jordskreden sker i silt- och ler-områden och i Sverige så har vi huvudsakligen lermark i den södra delen av landet. De jordskred som har inträffat i Sverige har skett i Västernorrland, Östergötland, Västra Götalands län och i Värmland. Om man ser tillbaka på de senaste hundra åren så kan man se en ökning av jordskred i Sverige. Det här beror med största anledning på att vi människor har påverkat naturen genom att exploatera mer mark. När man ser på årstider så är det vanligast med skred under våren och hösten då man får mer nederbörd som samlas i marken och därmed ökar på porttrycket.